Chris Milton hates Christmas trees!
Chris Milton hates Christmas trees!